Dragon Cave|老手回鍋 - 2

上一篇老手回鍋~上次撿的龍已經長成小龍了,真可愛!
Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today!

這次又去隨機撿了七顆蛋,好開心有四顆(前四顆)是沒撿過的~
Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today! Adopt one today!

小龍快快長大:)